Navigácia

Obsah

Odborné sekcie

 

REALIZÁCIA  ODBORNEJ ČINNOSTI V SSTP

SSTP vykonáva svoju činnosť v odborných sekciách, ktoré sú základnou organizačnou jednotkou Spoločnosti. Odborná činnosť SSTP od jej vzniku 25.5.1990 sa priebežne uskutočňovala v jednotlivých volebných obdobiach v týchto odborných sekciách:

 

OS 1    Vykurovanie OS 10   Tepelná ochrana budov
OS 2    Vetranie a klimatizácia  OS 11   Chladenie a tepelné čerpadlá
OS 3    Zdravotnotechnické a priemyselné inštalácie OS 12   Hygiena a bezpečnosť prostredia
OS 4    Technická akustika a kmitanie  OS 13   Technika ochrany ovzdušia
OS 5    Osvetlenie OS 14   Meranie a rozpočítavanie spotreby tepla a TV
OS 6    Technika sušenia OS 15   Obnoviteľné zdroje a formy energie
OS 7    Prevádzka technických zariadení budov    OS 16   Simulácie potrieb energií v budovách
OS 8    Pracovné prostredie OS 17   Kogeneračné zdroje
OS 9    Meranie, regulácia (MaR) a riadiace systémy OS 18   Facility Management


Členovia SSTP na svojom poslednom Valnom zhromaždení, ktoré sa v súlade so stanovami SSTP konalo dňa 24.10.2022, rozhodli pre volebné obdobie rokov 2022 - 2025 vykonávať odbornú činnosť so zreteľom na aktuálnosť tém, ako aj záujem členov SSTP v týchto odborných sekciách:
 

Odborná sekcia Predseda Odbornej sekcie
OS 1      Vykurovanie doc. Ing. Ján Takács, PhD.
OS 2      Vetranie a klimatizácia doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.
OS 3      Zdravotnotechnické a priemyselné inštalácie doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
OS 4      Technická akustika a kmitanie. prof. Ing. Stanislav Žiaran, PhD.
OS 8      Obytné a pracovné prostredie doc. Ing. Mária Budiaková, PhD. 
OS 9      Meranie, regulácia a riadiace systémy Ing. Mária Kurčová, PhD. 
OS 11    Chladenie a tepelné čerpadlá doc. Ing. Belo Füri, PhD.
OS 14    Meranie a rozpočítavanie tepla a TV. Ing. Michal Piterka
OS 15    Obnoviteľné zdroje energie Ing. Lukáš Skalík, PhD.
OS 16    Simulácie potrieb energií v budovách Dr.techn. Ing. arch. Roman Rabenseifer
OS 17    Kogeneračné zdroje prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
OS 18    Facility management  
OS 19    Plynové odberné zariadenia a spotrebiče Ing. Kamila Víchová, PhD. 
OS 20    Energetický management doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. 
OS 21    Prostredie a environment v poľnohospodárstve  
OS 22    Technika prostredia - študenti Ing. Anna Predajnianska
   

 

 

Upozornenie : Kliknutím na názov Odbornej sekcie prejdete na vlastnú stránku . V súčasnosti sú aktívne iba niektoré stránky. Ostatné sú v príprave !