Menu
SSTP - Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Stanovy SSTP

Stanovy SSTP boli schválené na ustanovujúcej schôdzi SSTP a registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 25.5.1990 pod reg.č. VVS / 1-900/90-93-4 a aktualizované na 9. Valnom zhromaždení 30.10.2013.

Pre zaujímavosť si môžete pozrieť stanovy, ktoré boli schválené v roku 1999:

1    2    3    4    5    6
 

Prehľad hlavných kapitol stanov  SSTP :

 
Článok I.    ..............  Základné ustanovenia
1.   Názov združenia                                               4.   Poslanie spoločnosti
2.   Právná subjektivita a sídlo spoločnosti        5.   Náplň činnosti spoločnosti
3.   Územná pôsobnosť spoločnosti                    6.   Organizačná forma činnosti spoločnosti

Článok II.   ..............  Členstvo
1.   Formy členstva                                                4.   Čestné členstvo 
2.   Individuálné členstvo                                     5.   Zánik členstva 
3.   Kolektívne členstvo

Článok III.   ............   Orgány spoločnosti, spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci
1.   Orgány spoločnosti                                        5.   Štatutárné orgány
2.   Valné zhromaždenie                                      6.   Revízná komisia
3.   Republikový výbor                                          7.   Odborné sekcie
4.   Predsedníctvo

Článok IV.   ............     Zásady hospodárenia spoločnosti
1.  Rozpočet spoločnosti                                     3. Členské príspevky
2.  Majetok spoločnosti
 
Článok V.      ..........     Zánik spoločnosti

Článok VI.   .............     Záverečné ustanovenia

Upozornenie  :    Kliknutím na číslo článku v uvedenom prehľade dostanete sa priamo k hľadanému článku  !  
                   
 

Stanovy Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia.

z 25.5.1990 a aktualizované na 9.Valnom zhromaždení dňa 30.10.2013

 

        Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ( SSTP ) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických  pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia.

       Poslaním spoločnosti je vytvárať všestranné podmienky pre rozvoj tvorivej odbornej činnosti jej členov a obhajovať ich oprávnené záujmy a nároky v spoločenskom a hospodárskom živote. Spoločnosť je organizačne vybudovaná na demokratických princípoch, iniciatíve a na aktivite svojich členov.

 

                                                       Článok I.                                                       

Základné ustanovenia.
 1.   Názov združenia
      Názvom združenia je Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ( ďalej len spoločnosť ).
      Registrovanou skratkou názvu organizácie je SSTP s úradne chráneným vzorom.
 
2.   Právná subjektivita a sídlo spoločnosti
      Spoločnosť má samostatnú právnu subjektivitu a jej  sídlom je Koceľová 15, 815 94 Bratislava.
 
3.   Územná pôsobnosť spoločnosti
      Spoločnosť vyvíja svoju činnosť na území Slovenska ( po dohode s partnerskou organizáciou 
       v zahraničí aj na území iného štátu ).
 
4.   Poslanie spoločnosti
      Poslaním spoločnosti v rámci techniky a tvorby prostredia je :
 • poskytovať svojím členom  a širokej technickej verejnosti odborné informácie.
 • vytvárať podmienky pre realizáciu tvorivých myšlienok
 • zabezpečovať medzinárodný styk
 • podielať sa na legislatívných a normotvorných prácach súvisiacich s jej odbornou náplňou.
 
5.   Náplň činnosti spoločnosti
      Na uskutočňovanie svojich aktivít spoločnosť zabezpečuje, prípadne organizuje pre svojich členov         a technickú verejnosť :
 • kongresy, sympózia, semináre, kurzy, prednášky, firemné dni, publikačnú a vydavateľskú (edičnú) činnosť na sprostredkovanie systematického toku vedeckých a technických svojim členom a  odbornej verejnosti.
 • výstavy súvisiace s odborným zameraním spoločnosti
 • poradenskú, konzultačnú a expertíznú činnosť
 • tématické zájazdy na odborné podujatia ( výstavy, veľtrhy, exkurzie a pod.)
 • spoluprácu so štátnymi orgánmi a inými organizáciami, ktoré pôsobia v odbore techniky prostredia a technických zariadení budov
 • za dlhoročnú odbornú činnosť v rámci SSTP spoločnosť oceňuje tvorivých technických pracovníkov pri ich životných jubileách.
 • spoločnosť každý rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu študentskú prácu v technike prostredia s príslušným ocenením.
 
6.   Organizačná forma činnosti spoločnosti
     Spoločnosť je organizovaná podľa odborných záujmov svojich členov a vykonáva svoju činnosť              v rámci odborných sekcií ( OS ) :
    
 • OS 1     Vykurovanie     
 • OS 2     Vetranie a klimatizácia     
 • OS 3     Zdravotnotechnické a priemyselné inštalácie   
 • OS 4     Technická akustika a kmitanie    
 • OS 5     Osvetlenie     
 • OS 6     Technika sušenia     
 • OS 7     Prevádzka technických zariadení budov   
 • OS 8     Pracovné prostredie     
 • OS 9     Meranie, regulácia a riadiace systémy  
 • OS 10   Tepelná ochrana budov    
 • OS 11   Chladenie a tepelné čerpadlá   
 • OS 12   Hygiena a bezpečnosť prostredia   
 • OS 13   Technika ochrany ovzdušia    
 • OS 14   Meranie a rozpočítanie tepla a TV  
 • OS 15   Obnoviteľné zdroje energie    
 • OS 16   Simulácie potrieb energií v budovách      
 • OS 17   Kogeneračné zdroje   
 • OS 18   Facility Management
 • OS 19   Plynové odberné zariadenia a spotrebiče           
 • OS 20   Energetický menežment                            
 • OS 21   Adiabatické chladenie a vlhčenie                 
   
        Uvedené Odborné sekcie predstavujú všetky sekcie evidované od vzniku SSTP t.j. od 25.5.1990. Pre príslušné volebné funkčné obdobia budú otvorené len OS ktoré budú mať zvolených predsedov  OS a schválený odborný program ( červená tlač ). Zoznam týchto OS bude zverejnený cez informačný systém SSTP ( webová stránka a pod. )                   
 
 

Článok II. 

Členstvo
 
1.   Formy členstva
 • Členstvo v spoločnosti je individuálné, kolektívné a čestné
 • Členmi spoločnosti môžu byť fyzické i právnické osoby
 
2.  Individuálné členstvo
 • Členom spoločnosti môže byť každý občan starší ako 18 rokov, ktorého odborná činnosť súvisí s technikou prostredia, súhlasí so stanovami spoločnosti a pravidelne platí členské príspevky.
 • Členstvo vzniká podaním prihlášky a zaplatením členského príspevku spoločnosti.
 
     Práva a povinnosti individuálnych členov : 
         Člen má právo
 • podielať sa na všetkých formách činnosti spoločnosti
 • využívať výhody vyplývajúce z členstva v spoločnosti
 • voliť a byť volený do orgánov spoločnosti
 • byť informovaný o činnosti spoločnosti
 
         Člen má povinnosť
 • dodržiavať stanovy a plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov spoločnosti
 • platiť členské príspevky v stanovenej výške
 • riadne vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený resp. ustanovený
 • presadzovať záujmy spoločnosti a svojou činnosťou prispievať k jej dobrému menu v SR i  zahraničí  
 • napomáhať zvyšovaniu odbornej úrovne členov spoločnosti
 
3.    Kolektívne členstvo
       Kolektívnym členom spoločnosti môžu byť právnické osoby, ktorých profesné zameranie a činnosť súvisia s odborným zameraním spoločnosti. Členstvo vzniká podaním prihlášky a zaplatením členského príspevku spoločnosti.
 
      Práva a povinnosti kolektívnych členov :
         Člen má právo
 • vyžadovať od spoločnosti odborné vyjadrenia ( posudky, expertízy a pod. )  
 • vyžadovať informácie o aktivite spoločnosti
 • predkladať návrhy na usporiadanie odborných podujatí a tematických zájazdov (na výstavy, veľtrhy,exkurzie a pod.)
 • vyžadovať odbornú pomoc pri riešení profesných otázok
 
         Člen má povinnosť
 •  dodržiavať stanovy a plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov spoločnosti
 • platiť členské príspevky v stanovenej výške
 • umožňovať vykonávanie odborne - spoločenskej činnosti vlastných zamestnancov v rámci   spoločnosti a vytvárať na to vhodné podmienky.             
 
4.   Čestné členstvo 
 • Čestné členstvo v spoločnosti sa udeľuje na základe významnej dlhoročnej aktívnej odbornej činnosti  v spoločnosti.
 • Návrh na udelenie čestného členstva môže podať ktorýkoľvek člen spoločnosti.
 • O udelení čestného členstva rozhoduje Valné zhromaždenie spoločnosti schválením návrhu nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov.
 
5.    Zánik členstva    
       Členstvo v spoločnosti zaniká :
 • vystúpením člena zo spoločnosti  
 • zrušením členstva na základe porušenia alebo nedodržania stanov. Zrušenie členstva vykoná Valné zhromaždenie na návrh Republikového výboru
 • úmrtím člena (okrem čestného členstva)
 
 

Článok III. 

Orgány spoločnosti, spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci
 
1.   Orgány spoločnosti
      Orgánmi spoločnosti sú :
 • Valné zhromaždenie spoločnosti
 • Republikový výbor
 • Predsedníctvo   
 • Revízná komisia
 • Oblastné ( regionálné ) výbory 
 
       Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré prostredníctvom                    delegátov z odborných sekcií zastupuje všetkých členov spoločnosti.
 
       Výkonnými orgánmi spoločnosti, ktoré volí Valné zhromaždenie na trojročné obdobie sú :
       Republikový výbor, ktorý tvoria :
 • členovia predsedníctva
 • členovia odborných sekcií
 
       Predsedníctvo, ktoré tvoria :
 • predseda
 • podpredseda
 • vedecký tajomník
 • organizačný tajomník
 • hospodár
 
2.   Valné zhromaždenie
 • je najvyšším orgánom spoločnosti
 • zasadá pravidelne raz za tri roky, v mimoriadnych prípadoch aj v kratšom období
 • je schopné uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina delegátov
 • rozhoduje o založení, zlúčení a zániku spoločnosti
 • schvaľuje stanovy ich zmeny a doplnky
 • schvaľuje rámcový plán činnosti a správu republikového výboru o činnosti spoločnosti
 • schvaľuje správu republikového výboru o hospodárení spoločnosti
 • volí a odvoláva členov republikového výboru, predsedníctva a revíznej komisie
 • schvaľuje návrhy na udelenie čestného členstva v spoločnosti
 • rozhoduje o zániku individuálneho i kolektívneho členstva
 
3.   Republikový výbor
 • je výkonným orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 • zasadá raz za štvrť roka
 • je schopný uznášania, ak je na zasadnutí výboru prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení spoločnosti za kalendárny rok
 • má právo odvolať z funkcie ktoréhokoľvek člena výboru, ak si neplní svoje povinnosti vyplývajúce z funkcie vo výbore, prípadne z členstva v spoločnosti a kooptovať do výboru namiesto neho iného člena (kooptovaný člen vykonáva jemu zverenú funkciu do konania najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia, prípadne do odvolania republikovým výborom z vyššie uvedených dôvodov). Počet kooptovaných členov výboru pritom nesmie prekročiť polovicu riadne zvolených členov
 • zvoláva zasadnutie a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia a pripravuje základné materialy na toto rokovanie.
 
4.   Predsedníctvo
 • operatívne riadi a koordinuje prácu republikového výboru medzi jeho schôdzami
 • zasadá raz mesačne
 • predkladá rozpočet a správu o hospodárení republikovému výboru
 • je schopné uznášania,, ak je na zasadnutí predsedníctva prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov
 • zvoláva zasadnutia a obsahovo pripravuje rokovania republikového výboru
 
5.   Štatutárné orgány
      Štatutárnymi orgánmi SSTP sú :
 • predseda
 • podpredseda
 • hospodár
 
 • štatutárne orgány konajú v mene spoločnosti samostatne
 
       v mene spoločnosti sú oprávnení konať :
 • predseda
 • podpredseda
 • hospodár
 • vedecký tajomník
 • organizačný tajomník
 • poverený člen revíznej komisie
 
6.   Revízná komisia
 • Revízná komisia je kontrolným orgánom spoločnosti. Tvoria ju :
 • predseda
 • podpredseda
 • členovia

 

        Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch spoločnosti
 • revízná komisia zasadá raz za 6 mesiacov.
     
       V rámci svojej činnosti :
 • kontroluje hospodárenie spoločnosti
 • upozorňuje orgány spoločnosti na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
 • kontroluje dodržiavanie stanov a interných uznesení
     
 • Revízná komisia zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu
 
7.   Odborné sekcie
      Základnou organizačnou jednotkou spoločnosti sú odborné sekcie ( OS )
 • odborné sekcie ustanovuje valné zhromaždenie alebo republikový výbor na základe návrhu  predloženého aspoň desiatimi členmi spoločnosti
 • činnosť a hospodárenie Odborných sekcií riadi a kontroluje republikový výbor SSTP
 • zasadnutia členov Odborných sekcií sa konajú aspoň raz ročne
 • členovia Odborných sekcií volia výbor a predsedu svojej Odbornej sekcie, ako i delegátov na zasadnutia valného zhromaždenia
 • člen spoločnosti môže byť členom viacerých Odborných sekcií

 

 

O nás

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
1
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 4. 2024
oblačno 10 °C 1 °C
utorok 23. 4. mierny dážď 7/2 °C
streda 24. 4. mierny dážď 5/2 °C
štvrtok 25. 4. slabý dážď 4/3 °C
hore