Navigácia

Obsah

Príhovor predsedu

 

Vážení kolegovia, členovia a sympatizanti SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), ako dobrovoľná profesijná organizácia, združujúca vedeckých a technických pracovníkov, pedagógov, študentov a odborníkov z praxe z oblasti techniky prostredia a technických zariadení budov, predstavuje v súčasnosti jednu z najaktívnejších odborných spoločností v rámci Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)a reprezentuje okolo 500 individuálnych a takmer 100 kolektívnych členov, čo je okolo 1 000 fyzických osôb činných v tejto oblasti.

Samotná činnosťsa rozvíja vo viacerých rovinách, pričom dominantnými sú najmä vzdelávacie, vydavateľské a medzinárodné aktivity. Každý rok organizujeme okolo 30 odborných akciíí, z ktorých niektoré už majú dlhoročnú tradíciu ako napr. konferencie Vykurovanie, Vetranie a klimatizácia, Sanhyga, Vnútorná klíma budov, Meranie a rozpočítavanie tepla.

Je potešiteľné, že súčasťou týchto konferencií sú i monotématické zborníky, často - krát jediná odborná literatúra v danej oblasti. Taktiež sme odborným garantom jediného odborného recenzovaného časopisu TZB-HAUSTECHNIK, ktorý 6x ročne dáva možnosť publikovať najnovšie poznatky v predmetnej oblasti. V neposlednom rade, sme členmi Európskej Federácie Spoločností Vykurovania, vetrania a klimatizácie REHVA so sídlom v Bruseli.

Vážení priaznivci techniky prostredia,

dúfam, že na kreovaní našej inovovanej webovskej stránky sa budete podielať i Vy, a to svojimi návrhmi, pripomienkami i námetmi, aby sme i v budúcom období mohli aktuálne reagovať na Vaše požiadavky a súčasne ich pomôct i napĺnať a realizovať.

prof. Ing. Dušan P e t r á š, PhD.
predseda SSTP